EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Dagda \ SAM 8.4.1 / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

Mācības pieaugušajiemUZŅEMŠANA SAM 8.4.1 N0 15.08.2018 LĪDZ 17.09.18


NĀC MĀCĪTIES Daugavpils Būvniecības tehnikumā!

IPĪV_DAGDA

 Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

Bez ierobežojuma

Ināra Arcimoviča

3 mēneši (80 h)

6 - 12 personas

P, O, T, C, Pk:
16.00 - 20.00

Sestdiena: 8.00 - 15.00

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

Bez ierobežojuma

Inese Līvmane

3 mēneši (80 h)

6 - 12 personas

P, O, T, C, Pk:
16.00 - 20.00
Sestdiena: 8.00 - 15.00

 

360,00 EUR

36,00 EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

 

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

§  ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

§  jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

o   vienkāršajās profesijās strādājošie

§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

Pieteikšanās līdz 17. septembrim!

 

Iesniedzamie dokumenti:

§  ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa, kuru var iesniegt:

o   izglītības iestādē klātienē

o   nosūtot pa e-pastu (skenēta veidlapa vai tās fotokopija)

§  izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)

§  izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

 

Dokumentu iesniegšana:

§  Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Brīvības ielā 3, 2.stāvā, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00:

     §   Tālrunis un e-pasts uzziņām: dagda@dbt.lv, 25909703
Par projektu:

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS
piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

§  Latvijas pašvaldībām,

§  izglītības iestādēm,

§  Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

§  profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

§  ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

§  jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

o   vienkāršajās profesijās strādājošie.

§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 

§  mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Oksana Soročina, oksana.sorocina@dbt.lv, 26030416

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

Pirmā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem noslēgusies